Finansiering og investering

Fakta

 • Omfang

7,5 Studiepoeng

 • Varighet

1 semester

 • Undervisningssemester

Vårsemester

 • Undervisningsspråk

Norsk

 

Forventet læringsutbytte

Studentene skal

 • kjenne til grunnlaget for tidsverdien av penger, og kunne framskaffe risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativkostnaden til kapital
 • forstå relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket
 • kunne budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm for investerings- og finansieringsbeslutninger, og gjennomføre lønnsomhetsanalyser basert på netto nåverdi under hensyn til eventuell skatt, inflasjon, gjeldsfinansiering og risiko med tilhørende avkastningskrav
 • kjenne til andre metoder for vurdering av investerings- og finansieringsprosjekter, kunne beregne internrente, og forstå sammenhengen med netto nåverdi
 • kunne beregne effektiv rente og kunne anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • kunne analysere risikoen i investeringsprosjekter når totalrisikoen er relevant
 • ha innsikt i kapitalverdimodellen og kunne anvende den for å etablere et risikojustert avkastningskrav når markedsrisikoen er relevant
 • ha overordnet forståelse for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter

 

PENSUMLITTERATUR

 Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

 

Studiebelastning:
7,5 studiepoeng, deltid
 
Varighet:
Et semester
 
Eksamen:
Emnekode: Øko214FU
4 timers skriftlig skoleeksamen
 
 
Pris:
8900,-
 
Inngår som  basisfag
i årsenhetene:
Grunnleggende regnskap
 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.