Arbeidsrett I – 7,5 stp.

 

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskap ut over opptakskravet.

 

Emneinnhold

Arbeidsrett I omhandler om rettsregler i arbeidsforhold, først og fremst mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I dette faget behandles rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem.

 

Du lærer om rettigheter og plikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som følge av arbeidsavtalen og deres arbeidsforhold forøvrig, og om hvordan en arbeidsavtale blir til og kan bringes til opphør.

 

Lovgivningen stiller også en rekke krav til arbeidsgivere og arbeidstakere, og offentlige organer fører tilsyn med at disse kravene blir etterlevd.

 

Forkunnskaper

Det er ikke krav om forkunnskaper ut over opptakskravet.

 

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha innsikt i relevante arbeidsrettslige problemstillinger og kan blant annet se og vurdere hvordan disse påvirker forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker både ved etablering av arbeidsforholdet og i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker(e) når arbeidsforholdet er etablert.

 

Kunnskap

 

Etter bestått Arbeidsrett I skal studenten ha:

  • god kunnskap om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten

  • god kunnskap om rettsregler om etablering av arbeidsforhold, herunder kunnskap om og forståelse av de viktigste partsforholdene i arbeidslivet

  • god kunnskap om regler i løpende arbeidsforhold og om virkningene av at arbeidsforhold er etablert, herunder reglene om likestilling og ikke-diskriminering, medbestemmelse og de ansattes representasjon

  • kjennskap til rettsregler om avslutning av arbeidsforhold

 

Ferdigheter

 

Etter bestått Arbeidsrett I skal studenten kunne:

  • redegjøre for de viktigste reglene og prinsippene innenfor arbeidsretten

  • identifisere og analysere problemstillinger knyttet til inngåelse av arbeidsforhold og i løpende arbeidsforhold

  • anvende grunnleggende arbeidsrettslige regler på praktiske tilfeller

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

- videoforelesninger
- øvinger med veiledning

 

Pensumlitteratur

Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Studiebelastning:

7,5. studiepoeng, deltid

Varighet:

Et semester

Eksamen:
Emnekode: Øko386FU
4 timers skriftlig skoleeksamen

Pris:

8900,-

 

 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.