Arbeidsrett II – 7,5 stp.

 

Forkunnskaper

Emnet Arbeidsrett I, eller tilsvarende.

 

Emneinnhold

Arbeidsrett II gir en oversikt over den kollektive arbeidsretten, det vil si inngåelse og revisjon av tariffavtaler (binding, ufravikelighet, fredsplikt mv). Kravene til arbeidsmiljøet vil også bli gjennomgått. I tillegg omfatter faget aktuelle rettsregler i forbindelse med nedbemanning, omstruktureringer og oppsigelser.

 

Lovgivningen stiller også en rekke krav til arbeidsgivere og arbeidstakere, og offentlige organer fører tilsyn med at disse kravene blir etterlevd.

 

Forventet læringsutbytte

Du skal ha innsikt i relevante arbeidsrettslige problemstillinger og rammene for avtaleforhold mellom partene i arbeidslivet. Du skal ha grunnlag for å arbeide med konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område og kunne se og vurdere hvordan rettsreglene og avtaler mellom partene påvirker forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og spesielt i saker som gjelder opphør av arbeidsforholdet.

 

Kunnskap

 

Etter bestått Arbeidsrett II skal studenten ha

  • ha grunnleggende kunnskap om trekk ved det norske arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisasjoner
  • ha kunnskap om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett
  • god kunnskap om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten knyttet til inngåelse og revisjon av tariffavtaler
  • god kunnskap om rettsregler og forståelser av viktige avtaler som regulerer avslutning av arbeidsforhold, herunder oppsigelse og avskjed

 

Ferdigheter

 

Etter bestått Arbeidsrett II skal studenten kunne:

  • forstå begreper og betydningen av ulike rettskildefaktorer
  • redegjøre for de viktigste reglene og prinsippene innenfor arbeidsretten som gjelder for inngåelse og revisjon av tariffavtaler
  • identifisere og analysere relevante problemstillinger knyttet til rettsregler og avtaler mellom partene i arbeidslivet
  • anvende grunnleggende arbeidsrettslige regler på praktiske tilfeller

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

- videoforelesninger
- øvinger med veiledning

 

Pensumlitteratur

Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Studiebelastning:

7,5. studiepoeng, deltid

Varighet:

Et semester

Eksamen:
Emnekode: Øko3862FU
6 timers hjemmeeksamen

Pris:

8900,-

 

 

 

 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.