Lønnsarbeid

Studiepoeng: 7,5

Nivå: Første syklus/årsenhet

Varighet: 1 semester

Undervisningssemester: Høst/vår                   

Studiested: FU

Undervisningsspråk: Norsk

Kostnader:

Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.      

Beskrivelse av emnet:

Innhold:

Emnet omhandler regler i arbeidsforhold, først og fremst arbeidstakers rettigheter i forhold til lønn og andre godtgjørelser, og trygderettigheter. I dette faget behandles også relevante bestemmelser knyttet til arbeidsgivers behandling om skatt og avgifter i lønnsforhold.

Du lærer om behandlingen av rettigheter og plikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som følge av arbeidsavtalen i forhold til lønn og andre godtgjørelser, og behandlingen av dette i forhold til offentlige myndigheter.

Lovgivningen stiller en rekke krav til arbeidsgivere og arbeidstakere, og offentlige organer fører tilsyn med at disse kravene blir etterlevd.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter bestått Lønnsarbeid skal studenten ha:

  • god kunnskap om hovedlinjene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i gjeldende arbeidsrett
  • god kunnskap om arbeidstakers rettigheter som ansatt i gjeldende trygde- og sosialrett.
  • god kunnskap om sentrale bestemmelser knyttet skatt og arbeidsgiveravgift som gjelder for arbeidsgiver og arbeidstaker i et arbeidsforhold
  • god kunnskap om reglene for behandling av lønns-, trygd- og skatteforhold i arbeidsforhold
  • kjennskap til sentrale rettsregler om etablering av arbeidsforhold, om virkningene av at et arbeidsforhold er etablert, og om avslutning av arbeidsforhold
  • kunnskap om IT-baserte lønnssystemer

Ferdigheter

Etter bestått Lønnsarbeid skal studenten kunne:

  • redegjøre for de viktigste reglene og prinsippene innen lønnsbehandling og trygderettigheter i et arbeidsforhold
  • identifisere og vurdere sentrale problemstillinger knyttet til skatte- og avgiftsmessige forhold i et arbeidsforhold
  • anvende grunnleggende regler innen lønnsbehandling, trygderettigheter, skatt og arbeidsgiveravgift på praktiske tilfeller, herunder anvende kunnskapen inn i et IT-basert lønnssystem

 

Generell kompetanse
Etter bestått Lønnsarbeid skal studenten kunne:

·         anvendelse av sentrale regler og bestemmelser i et arbeidsforhold knyttet til lønn og godtgjørelser i et arbeidsforhold.

·         anvende relevante IT-baserte systemer 

 

Tilbys som frittstående kurs:

Emnet er åpent for alle studenter.
 

Forkunnskapskrav:

Det er ingen krav til forkunnskap ut over opptakskravet.

Undervisningsform:

Undervisningen består av nettforelesninger, nettseminarer og øvinger med veiledning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder:

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning.

Pensum og anbefalt litteratur:                                           

Lærebok: Marion H. Hirst og Svein Ivar Lønneid: «Arbeidsrett i et nøtteskall»,

                               Gyldendal Norske Forlag 2015 – Alle kapitler minus kap. 5, 7 og 14.

Skatte-ABC på skatteetaten.no                              

Andre aktuelle nettressurser   

 

Endringer kan forekomme.

Studiebelastning: 7,5 studiepoeng, deltid

 

Varighet: Et semester

 

Eksamen:

Emnekode: ØKO3550FU

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamensdato blir satt i begynnelsen av oktober.

 

Pris: 8900,-

 

 

 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.