Skatterett - selskapsbeskatning (7,5 sp)

 

Forkunnskap

Det er ingen krav til forkunnskaper ut over opptakskravet.

Emneinnhold

Faget Skatterett omhandler inntektsskatterett og gir en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.

Faget vil også bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre rettsområder (f.eks. hvordan ulike skatterettslige konsekvenser kan få betydning for utformingen av avtaler og for valg av selskapsform).

Studiet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer. En elementær innføring i internasjonal skatterett vil også bli berørt.

Forventet læringsutbytte

Du skal ha fått innsikt i relevante skatterettslige problemstillinger og kan blant annet se og vurdere hvordan disse kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre rettsområder (f eks hvordan ulike skatterettslige konsekvenser kan få betydning for utformingen av avtaler).

Kunnskap

Etter bestått Skatterett skal du ha:

 • god forståelse av skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt og hvilke skattesatser som gjelder for disse)

 • god forståelse av skattesubjektene og sentrale regler om skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere.

 • god forståelse av reglene om skattepliktig alminnelig inntekt og fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt, herunder kapitalgevinster og -tap

 • god forståelse av regler om tidfesting

 • forståelse av sentrale skattemessige problemstillinger i forbindelse med generasjonsskifte i familieforetak

 • god kunnskap om rettskildene i skatteretten

Ferdigheter

Etter bestått Skatterett skal du kunne:

 • analysere rettsspørsmål og ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdet

 • formidle fagstoffet systematisk

 • reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger

 • se og formidle hvordan skatteregler og skatterettslige problemstillinger kan virke inn på privatrettslige problemstillinger og privatrettslige handlingsvalg

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

 • øvinger med veiledning

Pensum

Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Studiebelastning:

7,5 studiepoeng, deltid

 

Varighet:

Et semester

 

Eksamen:
Emnekode: Øko281FU
4 timers skriftlig skoleeksamen

 

Pris:

8900,-

 

 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.